POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (zwana dalej: „Polityką”) określa:

 1. zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym dostępnym na stronie pod adresem https://www.svitanye.pl (zwanym dalej „Serwisem”), w tym przy składaniu przez użytkowników Serwisu zamówień na oferowane w Serwisie towary i usługi,
 2. cel i sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu,
 3. uprawnienia użytkownika Serwisu do określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji, o której mowa w p. b. powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

2. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności, w tym ochrony ich danych osobowych, na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „RODO”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Agnieszka Czarnecka Wiącek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRZASK Agnieszka Czarnecka-Wiącek, adres: Żółwin, ul. Młochowska, nr 16A, 05-807 Podkowa Leśna, NIP: 526 171 61 77, REGON: 015735767, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (zwana dalej: „Administratorem”). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub niniejszą Polityką możliwy jest w formie mailowej na adres e-mail: contact@svitanye.com ,

4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej Polityce.

5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu z następujących źródeł:

 1. pozyskane od użytkowników Serwisu za pośrednictwem:
  • formularzy umieszczonych na stronach serwisu, w tym formularza zamówienia,
  • plików cookies.
 2. pozyskane od użytkowników Serwisu, w związku z kontaktem z Administratorem drogą pisemną, mailową, telefoniczną lub tp.,
 3. od osób trzecich w sposób prawnie dozwolony,
 4. w innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator w zależności od celu przetwarzania może zbierać następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

 1. nazwiska i imiona,
 2. numer telefonu
 3. adres poczty elektronicznej e-mail,
 4. adres zamieszkania lub pobytu,
 5. adres do wysyłki,
 6. płeć,
 7. Numer Identyfikacji Podatkowej,
 8. data urodzenia,
 9. zawód,
 10. wykształcenie
 11. dane przeglądania Serwisu zbierane za pośrednictwem plików cookies:

i.publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika Serwisu,

ii.nazwę stacji użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

iii.czas nadejścia zapytania,

iv.kod żądania http,

v.kod odpowiedzi http,

vi.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

vii.informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu,

viii.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

7. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne w celu:

 1. skorzystania z określonych usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w celu złożenia zamówienia na oferowane w Serwisie towary i usługi,
 2. wykonania przez Administratora umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem,
 3. skorzystania przez użytkownika Serwisu z uprawnień przysługujących mu wobec Administratora (np. prawa do złożenia reklamacji, uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej).

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

 1. umożliwienia użytkownikowi Serwisu skorzystania z usługi udostępnianej przez Administratora za pośrednictwem serwisu w tym w szczególności w celu złożenia zamówienia na oferowane w Serwisie towary i usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a) i b) RODO,
 2. wykonania przez Administratora umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem Serwisu a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. umożliwienia użytkownikowi Serwisu skorzystania z uprawnień przysługujących mu wobec Administratora (np. prawa do złożenia reklamacji, uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. prowadzenia przez Administratora działań marketingowych tj. w szczególności w celu prezentowania lub przesyłania użytkownikowi Serwisu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora, w tym newslettera Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,
 5. monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jej zachowań, jakie są jej możliwe cechy i preferencje w celu analizy lub przewidywania zainteresowań i preferencji osoby, której dane dotyczą związanych z ofertą produktów i usług Administratora oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty dla użytkownika Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 7. w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

9. Dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, przez formularze internetowe, bądź telefonicznie.

10. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Profilowanie to będzie polegać na obserwacji zachowania użytkownika w Serwisie. Konsekwencją tego profilowania będzie przypisanie użytkownikowi Serwisu profilu, w celu analizy lub przewidywania jej zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług Administratora oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty dla użytkownika Serwisu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Mogą być jednak powierzone do przetwarzania podmiotom, które będą przetwarzać je w imieniu i na rzecz Administratora (np. host providerom itp.). Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora osobom trzecim, w tym w szczególności organom władzy publicznej w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów prawa, a także w celu dochodzenia lub obrony praw przysługujących Administratorowi w toku postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych lub innych.

12. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie będą przez Administratora przekazywane poza EOG. W przypadku zaistnienia indywidualnej potrzeby przekazania przesyłania danych osobowych poza EOG Administrator zastosuje wszelkie odpowiednie środki w celu zagwarantowania właściwej ochrony tych danych. Jednym z tego rodzaju środków będzie zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.

13. Administrator chroni przetwarzane dane osobowe w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa za pomocą odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępu do przetwarzanych danych osobowych. W tym celu Administrator stosuje fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa przetwarzania, jakie wynikają z obecnego stanu techniki, a w szczególności:

 1. wymogi autoryzacji dostępu do danych osobowych, zgodnie z zasadą „need-to-know”,
 2. transfer zebranych danych w zaszyfrowanej formie,
 3. system ochrony systemu informatycznego IT,

14. Dane osobowe użytkowników będą przez Administratora przetwarzane:

 1. w przypadku Serwisu – przez okres świadczenia przez Administratora na rzecz użytkownika Serwisu usługi za pośrednictwem Serwisu lub do odwołania przez użytkownika Serwisu zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 2. w przypadku wykonania przez Administratora umowy zawartej przez użytkownika Serwisu z Administratorem – do czasu wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z tej umowy,
 3. w przypadku umożliwienia użytkownikowi Serwisu skorzystania z uprawnień przysługujących mu wobec Administratora (np. prawa do złożenia reklamacji, uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej) – do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i wynikających z nich zobowiązań Administratora,
 4. w przypadku prowadzenia przez Administratora działań marketingowych tj. w szczególności prezentowania lub przesyłania użytkownikowi Serwisu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora, w tym newslettera Administratora – przez okres używania tych danych w celach marketingowych Administratora a w przypadku, gdy do dokonywania tych działań marketingowych konieczna była zgoda użytkownika Serwisu –  do odwołania tej zgody – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
 5. w przypadku monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta – przez czas świadczenia danej usługi,
 6. w przypadku wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów

Niezależnie od powyższego Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu przez dłuższy okres, który będzie konieczny dla ochrony interesów Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

15. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w szczególności:

 1. w formie pisemnej na adres Administratora;
 2. drogą e-mailową.

17. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

18. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach użytkownika Serwisu i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym użytkownika Serwisu (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez określony czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 3. własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przezAdmi nistratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty trzecie. Zaleca się przeczytanie polityk ochrony prywatności tych podmiotów trzecich, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych przez nie: (contact@svitanye.com)

21. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.     utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.      w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,

d.     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

22. Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera obsługującego Serwis. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

 1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika Serwisu,
 2. nazwa stacji użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. kod żądania http,
 5. kod odpowiedzi http,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu,
 8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

23. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

24. Informacje o sposobie wyłączenia oraz włączenia plików cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych dostępne są pod następującymi linkami:

 1. MS Internet Explorer,
 2. MS Edge,
 3. Google Chrome,
 4. Firefox,
 5. Opera,
 6. Safari

25. Usunięcie, blokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies przez użytkownika Serwisu mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

26. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies od wix.com (nazwa, cel zapisania, okres ważności, rodzaj):

•, używany ze względów bezpieczeństwa, sesja, kluczowy

•hs, używany ze względów bezpieczeństwa, sesja, kluczowy

•svSession, używany w połączeniu z logowaniem użytkownika, 2 lata, kluczowy

• -catching, używane do wskazania systemu, z którego została wyrenderowana strona, 1 minuta, kluczowy

•_wix, używany do monitorowania/debugowania systemu, 3 miesiące, kluczowy

•_wix_browser_sess, używany do monitorowania/debugowania systemu, sesja, kluczowy

•consent-policy, używane do parametrów banera plików cookie, 12 miesięcy, kluczowy

•smSession, służy do identyfikacji zalogowanych członków witryny, sesja, kluczowy

•*, używane ze względów bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, sesja, kluczowy

•bSession, wykorzystywane do pomiaru efektywności systemu, 30 minut, kluczowy

•fedops.logger.sessionid, używany do pomiaru stabilności/skuteczności, 12 miesięcy, kluczowy

 • wixLanguage, używany w wielojęzycznych witrynach internetowych, aby zapisać preferencje językowe użytkownika, 12 miesięcy, funkcjonalny

27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021 r.