REGULAMIN SPRZEDAŻY W SERWISIE SVITANYE.COM

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin sprzedaży (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży i dostaw produktów (zwanych dalej: „Produktami”) oferowanych do sprzedaży przez Agnieszkę Czarnecką Wiącek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRZASK Agnieszka Czarnecka-Wiącek (zwaną dalej Sprzedającym”) przy wykorzystaniu strony internetowej pod adresem https://www.svitanye.com/ (zwanej dalej „Sklepem”).

1.2. Informacje o Sprzedającym: Sprzedającym jest Agnieszka Czarnecka Wiącek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRZASK Agnieszka Czarnecka-Wiącek, NIP: 526 171 61 77, REGON: 015735767, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Tamka 49 m. 73, 00-355 Warszawa; adres e-mail: contact@svitanye.com.

1.3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w szczególności za pośrednictwem Obsługi Sklepu. Obsługa Sklepu udziela informacji w języku polskim oraz angielskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna w dni robocze, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: contact@svitanye.com. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych i świąt.

1.4. Zaznaczając opcję „Zgadzam się” w okienku podczas procesu zakupowego osoba składająca Zamówienie w Sklepie (zwana dalej: „Zamawiającym”) akceptuje treść i zgadza się na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia zamawiający winien również upewnić się, że przeczytał i rozumie treść niniejszego Regulaminu, jak również następujących dokumentów, dostępnych na stronie https://www.svitanye.com: Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Serwisie Svitanye.Com, oraz Polityka Prywatności i Plików Cookies które również mają zastosowanie do korzystania ze Sklepu oraz złożonego Zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Opisy, cechy i specyfikacje Produktów wraz z ich cenami zawarte są na stronie Sklepu. Informacji o Produktach udziela również obsługa Sklepu w sposób wskazany w ust. 1.3. powyżej. Informacje przedstawione w Sklepie jak również przez obsługę Sklepu, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

2.2. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć bez wad. 

2.3. W celu dokonania zakupu Produktów Zamawiający winien złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów (zwaną dalej „Zamówieniem”). W celu złożenia Zamówienia:

 1. Zamawiający może zalogować się na stronie https://www.svitanye.com jednakże nie jest to konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 2. Zamawiający wyszukuje Produkt w Sklepie,
 3. Zamawiający sprawdza: opis Produktu, dostępność Produktu cenę zakupu Produktu,
 4. Jeżeli Produkt oznaczony jest jako dostępny, Zamawiający może dodać Produkt do koszyka wskazując liczbę sztuk produktu.
 5. Zamawiający kontynuuje dodawanie Produktów do koszyka do czasu skompletowania pełnego zamówienia,
 6. Użytkownik może również wprowadzić kod promocyjny do Zamówienia lub notatkę do Zamówienia, jednakże nie jest to konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 7. Po skompletowaniu Zamówienia Zamawiający wybiera przycisk “Zamówienie” lub „Kup”.
 8. Następnie Zamawiający podaje dane do Zamówienia:
  • E-mail do potwierdzenia Zamówienia,
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Nazwa firmy,
  • Adres do wysyłki,
  • Numer telefonu,
  • Sposób dostawy,
  • Wybór metody płatności.
 9. Aby złożyć Zamówienie Zamawiający musi zaznaczyć pole „Zgadzam się na Regulamin sklepu i Polityka Prywatności.”
 10. Następnie Zamawiający weryfikuje swoje Zamówienie i składa je wybierając przycisk” Zamawiam i Płacę”,
 11. Następnie Zamawiający dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności.

2.4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Sprzedający nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować podawane dane w trakcie wprowadzania ich do Zamówienia.

2.5. Sprzedający odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze.

2.6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedającego z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

2.6. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w p. 4. Warunki płatności.

2.7. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 5. Warunki dostawy.

3. Zamówienie abonamentowe

3.1. Składając Zamówienie Zamawiający może dokonać wyboru opcji Zamówienia abonamentowego. Wybierając tę opcję Zamawiający deklaruje zamiar składania Sprzedającemu Zamówień o takiej samej treści w odstępach co 1 miesiąc. Deklaracja ta nie jest jednak wiążąca dla Zamawiającego.

3.2. Sprzedający co 1 miesiąc licząc od dnia złożenia pierwszego Zamówienia abonamentowego będzie przesyłać Zamawiającemu, który dokonał wyboru opcji Zamówienia abonamentowego wiadomość, na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu, zawierającą zaproszenie do złożenia kolejnego Zamówienia abonamentowego i link do wybranej przez Zamawiającego metody płatności.

3.3. Zamawiający może złożyć kolejne zamówienie abonamentowe klikając w odpowiednie linki zawarte w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3.2. powyżej.

3.4. Zamawiający nie ma obowiązku składania któregokolwiek kolejnego Zamówienia abonamentowego. W celu rezygnacji ze złożenia danego Zamówienia abonamentowego, jednakże bez rezygnacji z opcji Zamówienia abonamentowego Zamawiający winien pozostawić zaproszenie, o którym mowa w ust. 3.2. powyżej bez odpowiedzi. Zamawiający może również w każdej chwili zrezygnować z opcji Zamówienia abonamentowego przesyłając informację o tym fakcie obsłudze Sklepu lub klikając odpowiedni link w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3.2. powyżej.

4. Warunki płatności

4.1. Przy zawarciu umowy sprzedaży Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

4.2. Ceny Produktów podane są w kwotach brutto, są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

4.3. Sprzedający udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

 • tradycyjny przelew bankowy,
 • Płatność kartą z PayU
 • Płatność online z PayU
 • Płatność Blik

4.4. Zamawiający jest informowany o dostępnych formach płatności w toku składania Zamówienia.

4.5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego.

5. Warunki dostawy

5.1. W wykonaniu umowy sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkty będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te Produkty odebrać.

5.2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkty niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

5.3. Sprzedający realizuje Zamówienia w kolejności wpłynięcia płatności za dane Zamówienie.

5.4. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:

 • dostawa na adres odbiorcy (kurier InPost),
 • odbiór w paczkomatach (InPost),

5.5. Zamawiający jest informowany w toku składania Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne oraz o ich kosztach.

5.6. Po odebraniu Produktu zaleca się zbadanie Produktów i zweryfikowanie czy nie zostały one uszkodzone podczas wysyłki oraz nie zawierają bezpośrednio widocznych ubytków; nie jest to jednak obowiązkiem Zamawiającego. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia lub ubytki można zgłosić do obsługi Sklepu.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zamawiającemu będącemu konsumentem lub osobą, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w dowolnej formie, np. poprzez wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust. 1.2 lub poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 1.2. Dla dochowania wskazanego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane do Sprzedającego nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania Produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to konieczne.

6.2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku. Wszelkie płatności za Zamówienie, w tym koszty dostawy, dokonane przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi za pośrednictwem tej samej metody płatności, która została przez Zamawiającego użyta do opłacenia Zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zamawiający będzie jednak zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktów Sprzedającemu a Sprzedający nie zwróci tych kosztów Zamawiającemu. Zwracane Produkty należy odesłać Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Produktów do Sprzedającego przed jego upływem. Jeśli jest to możliwe, Zamawiający proszony jest o zwrot Produktów w oryginalnym opakowaniu; jeśli nie jest to możliwe Zamawiający winien opakować zwracane Produkty w sposób który umożliwi ich bezpieczny transport.

6.3. Jeśli nastąpi zmniejszenie wartości jakiegokolwiek zwracanego Produktu, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność i które jest wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, Sprzedający będzie miał prawo do potrącenia z kwoty zwrotu wykonywanego na rzecz Zamawiającego kwoty która odpowiada zmniejszeniu wartości zwracanego Produktu. Potrącenie to nastąpi poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia.

6.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6.1 – 6.3 powyżej nie przysługuje Zamawiającemu m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Ilekroć Produkt będący przedmiotem Zamówienia będzie mieć charakter opisany powyżej, zostanie to wskazane w opisie Produktu, znajdującym się na stronie Sklepu. W takim przypadku Zamawiającemu nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6.1 – 6.3 powyżej.

7. Uprawnienia z rękojmi i gwarancja

7.1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów wolnych od wad.

7.2. Zamawiającemu, który nabył Produkty jako konsument, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisów prawa W celu skorzystania z roszczeń z tytułu rękojmi, po odkryciu wady Produktu, Zamawiający może w szczególności skontaktować się z obsługą Sklepu.

7.3. W stosunku do Zamawiającego, który nabył Produkty nie będąc konsumentem, Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji w których z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialności sprzedającego nie można wyłączyć ani ograniczyć, w tym w szczególności przypadków wskazanych w art. 4491 k.c. – art. 44910 k.c. W takich przypadkach Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.4. Produkty nie są objęte gwarancją jakości.

7.5. Reklamacje związane z zakupami Produktów za pośrednictwem Sklepu mogą być składane do obsługi Sklepu, której dane kontaktowe zostały wskazane w ust. 1.2 niniejszego Regulaminu. W stosunku do Zamawiającego, który nabył Produkty jako konsument, Sprzedający jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Zamawiającemu na trwałym nośniku.

8 Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. W stosunku do Zamawiającego, który nabył Produkty nie będąc konsumentem ani podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dla którego nabycie Produktu nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w razie dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy sprzedaży, w tym z tytułu naprawienia szkody spowodowanej wadą Produktu, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do każdego pojedynczego Zamówienia jest ograniczona do wysokości ceny jaka została zapłacona Sprzedającemu w związku z tym zamówieniem.

8.2. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w ust. 8.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacjach w których z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialności sprzedającego nie można wyłączyć ani ograniczyć, w tym w szczególności przypadków wskazanych w art. 4491 k.c. – art. 44910 k.c. W takich przypadkach Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Prawo właściwe; rozwiązywanie sporów

9.1. W stosunku do Zamawiającego, który nabył Produkty nie będąc konsumentem ani osobą, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, wówczas oprócz sytuacji, gdy strony inaczej postanowiły w formie pisemnej, niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawarte zgodnie z jego postanowieniami, będą podlegały prawu polskiemu. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie stosuje się.

9.2. W stosunku do Zamawiającego, który nabył Produkty będąc konsumentem lub osobą, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, niniejszy Regulamin będzie podlegał prawu właściwemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zawarte w nim postanowienia dotyczące wyboru prawa właściwego nie będą mieć zastosowania.

9.3. Zamawiający który nabył Produkty będąc konsumentem, niezależnie od prawa skierowania sprawy na drogę sądową może również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttps://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

9.4. Zamawiający który nabył Produkty będąc konsumentem, niezależnie od prawa skierowania sprawy na drogę sądową może również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

10 Dane osobowe

10.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Zamawiającego określa Polityka Prywatności i Plików Cookies.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Zamawiającego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: https://pl.svitanye.com/store-policy

11.2. Sprzedający ma prawo w każdym czasie wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://pl.svitanye.com/store-policy i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. W przypadku zmiany Regulaminu wersję Regulaminu mającą zastosowanie do danego Zamówienia lub Zamówienia abonamentowego określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021 r.